Skip to Content Contact Us

 

 

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות,

התשס"ו-2006 בעניין ת"צ 58234-06-22 גיא כהן נ' א.נ. ארניל בע"מ '

 

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, כי ביום 10.4.2024 הוגשה לבית המשפט המחוזי תל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה ("הסדר הפשרה"), אשר נחתם בעניין בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שפרטיה בכותרת ("הבקשה"), שהוגשה על-ידי מר גיא כהן נגד א.נ. ארניל בע"מ ("המשיבה"). במסגרת הבקשה נטען, בין היתר, כי המשיבה, שהינה רשת לשיווק תכשיטים (המוכרת בשם המסחרי ״הבורסה לתכשיטים״), הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, בכך שהציגה מבצעים שכללו "מחיר רגיל" שהיה יקר באופן פיקטיבי לצד "מחיר מבצע" שהיה זול משמעותית מ"המחיר הרגיל", וכן כי הציגה ״מחירי מבצע״ למשך תקופה שעלתה על 35 ימים. בתשובה שהגישה המשיבה לבקשה, היא הכחישה את טענות המבקש, טענה כי פרסמה את המחירים בהתאם להוראות הדין וכי לא מתקיימים התנאים לאישור התובענה הייצוגית.

הגדרת הקבוצה: בהתאם להסדר הפשרה הקבוצה הינה "כל מי שרכש מהמשיבה – מאתר האינטרנט  המופעל על ידה ו/או מאחד מסניפיה – מוצר שנמכר במכירה מיוחדת (מבצע), ולטענתו אופן הצגת מחיר המוצר במסגרת המבצע לא תאם איזו מהוראות הדין, וזאת בתקופה שראשיתה בשבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ואחריתה במועד מתן פסק דין חלוט בתובענה״.

תמצית הסכם הפשרה: במסגרת הסדר הפשרה המשיבה התחייבה לבצע חידוד נהלים והידוק הנחיות. המשיבה תקפיד שמבצעים ו/או מכירות מיוחדות, ביחס למוצריה הנמכרים יחושבו ויוצגו ביחס למחירם הרגיל, שהיה בתוקף לפחות 7 ימים לפני עריכת המבצע/מכירה מיוחדת (על אף האמור, ככל שהוראות הדין/הנחיות רגולטוריות שונות, שחלות בעניין זה ישתנו מעת לעת, אזי המשיבה תפעל לפי ההוראות הרלוונטיות החלות והמחייבות בכל עת). בנוסף, המשיבה תקפיד שכל מבצע ו/או מכירה מיוחדת לא ימשכו מעבר ל- 35 ימים רצופים (על אף האמור, ככל שהוראות הדין/הנחיות רגולטוריות שונות, שחלות בעניין זה ישתנו מעת לעת, אזי המשיבה תפעל לפי ההוראות הרלוונטיות החלות והמחייבות בכל עת); בנוסף המשיבה תעניק הטבה בסך של 220,000 ₪ בתוספת תרומה של 27,500 ₪ לאחד מבתי החולים בארץ. ההטבה תינתן כהנחה אוטומטית ("הנחה עיוורת") לצרכנים שירכשו באתר האינטרנט שלה או לחלופין המשיבה תשלח ללקוחותיה מסרוניSMS   המכילים קישור לעמוד הטבות, שבו יוצע ללקוחות להוריד שובר המקנה הנחה כספית או מתנה (עד גמר המלאי). והכל עד לסכום מצטבר של 220,000 ש"ח. המשיבה תנהל את מתווה ההטבות לפי שיקול דעתה ובהתאם לקצב מימוש ההטבות על ידי הציבור. המשיבה לא תהיה מחוייבת להציע לציבור בכל זמן נתון את כל סוגי ההטבות לעיל. (להלן: "ההטבה"). ההטבה תחולק במהלך תקופה של 8 חודשים מהמועד הקובע וככל שלא תמוצה עד לסכום הכולל של 220,000 ש"ח במהלך תקופה זו, תוארך התקופה ל- 6 חודשים נוספים (להלן: "תקופת ההטבה"). ככל שבתום התקופות שלעיל, יוותר שווי הטבה שלא מומש, הוא יועבר כתרומה לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.

הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסדר: כל אדם אשר נמנה על הקבוצה המיוצגת ו/או גוף כהגדרתו בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת להסדר הפשרה בתוך 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו ("התנגדות"). הוגשה התנגדות כאמור, רשאים המבקש והמשיבה להגיש בתוך מועד שיקבע בית המשפט תגובה להתנגדות. כמו כן, בפרק הזמן האמור לעיל, רשאי כל אדם אשר נמנה עם הקבוצה המיוצגת, להודיע, בהתאם לאמור בסעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות, כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה יחול עליו ("הודעת פרישה"). הודעת הפרישה תשלח בכתב למזכירות בית המשפט, עם העתק לבאי כוח הצדדים, שיישלחו בדואר רשום. בכפוף להוראות הסכם הפשרה, יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים על הקבוצה, אשר לא מסרו הודעות פרישה כדין ויהווה מעשה בית דין כלפי הקבוצה.

הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה.

עיון בהסדר הפשרה: הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות; באתר האינטרנט של המשיבה בכתובת: https://www.thebursa.co.il/58234-06-22; במזכירות בית המשפט המחוזי בתל-אביב בשעות הפעילות המקובלות וכן בתיאום מראש במשרדי ב"כ המבקש הייצוגי – ישראלי- שגב ושות', עורכי דין, דרך מנחם בגין 7 "בית גיבור ספורט", רמת גן. ניתן לפנות גם בהודעת דוא"ל ל- Office@isv.co.il

תוכן מודעה זו אושר על ידי כבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

 

 

____________ ____________ ____________   ____________ ____________
יעקב ישראלי, עו"ד רמי איתן, עו"ד איתי ישראלי, עו"ד   חיה שפיגל, עו"ד חננאל טבול, עו"ד

ישראלי- שגב ושות', עורכי דין

ב"כ המבקש

 

 

ש.פרידמן אברמזון ושות' -משרד עורכי דין

ב"כ המשיבה

 

 

 

ללחוץ להורדת קובץ

 

 

Back top top