Skip to Content Contact Us

עודכן בתאריך 25.08.22

תקנון מועדון  VIP

 

  1. כללי

1.1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון לקוחות VIP המנוהל על ידי א.נ.ארניל בע"מ, ח.פ. 513424093, רשת הבורסה לתכשיטים (להלן: "התקנון", "המועדון" ו- "החברה" בהתאמה).

"אתר החברה" – אתר חברה: www.thebursa.co.il

"חבר מועדון"- אדם פרטי שמלאו לו 18 שנים שהצטרף למועדון ואשר אישר ומקיים את כל תנאי תקנון זה.

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין החברה.

1.3. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, פרסומו באתר החברה יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.

1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

1.6. סניפי החברה בהם ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה, יהיו כל סניפי הרשת בישראל ואתר החברה.

החברה תהיה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע כי סניפים מסוימים יוצאו או יוספו, באופן זמני או קבוע, לסניפים בהם ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון על פי תקנון זה.

1.7. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 

  1. הצטרפות למועדון וחברות במועדון

2.1. החברות במועדון הנה לבודדים לשימוש פרטי בלבד.

הגדרת "בודד" – יחיד שנתקבל כחבר מועדון וקיבל על עצמו את כל נוהלי וכללי תקנון זה.

מובהר כי תאגידים, בתי עסק, קבוצות וארגונים מכל מין וסוג שהוא אינם יכולים להיות חברי מועדון.

2.2. ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל המעוניין בכך, אשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, מדינית הפרטיות והסכים לקבל מידע שיווקי כמפורט להלן. החברה תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של אדם כחבר מועדון לפי שיקול דעתה וללא צורך בנימוק הסירוב.

2.3. המעוניין להיות חבר מועדון במועדון יוכל לעשות כן בכל פלטפורמה שתתעדכן על ידי החברה ו/או בכל ערוץ אחר כפי שיוחלט על ידי החברה לרבות על ידי רישום במהלך הרכישה בסניף, בשיחת טלפון עם מרכז ההזמנות ובאתר החברה. בכל אחת מדרכי ההצטרפות למועדון כאמור לעיל, אדם המבקש להצטרף ימלא/ ימסור את פרטיו האישיים, כתובתו, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד וכל פרט נוסף שיידרש למסור, ויתן הסכמתו לתנאי תקנון זה, מדיניות הפרטיות וקבלת דבר פרסומת ומידע שיווקי, הכל במצטבר. הרשמה לניוזלטר אינה הרשמה למועדון.

2.4. באחריות חבר המועדון לעדכן את החברה לגבי כל שינוי רלוונטי בפרטיו (דרך שירות הלקוחות בטלפון מספר 03-6120747 או בדוא"ל bursa@thebursa.co.il או באתר החברה) על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת וחבר המועדון מוותר על כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר למידע ו/או הטבות שלא נוצלו על ידו בשל חוסר בפרטים ו/או פרטים שגויים.

2.5. מובהר כי המידע הרלבנטי, לרבות הזכאויות להטבות וכו', לגבי חברות במועדון המופיע באתר החברה הינו המידע ועליו יש להסתמך, ואין לפנות בכל מקרה לחברה ו/או למי מנציגיה לצורך קבלת מידע על החברות במועדון לרבות על עצם החברות עצמה, ובכל מקרה, אין להסתמך על כל מידע בקשר לקיום חברות במועדון וכל פרט אחר העומד לזכותו או חובתו של חבר המועדון, אשר יימסר מנציגי החברה, ככל שיימסר.

2.6. תקופת פעילות המועדון: המועדון יהיה פעיל עד להחלטה אחרת של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות המועדון ללא כל הודעה מוקדמת לכך.

2.7. החברות במועדון הינה של חבר המועדון באופן אישי ואינה ניתנת להעברה או לשימוש או לניצול על ידי אחר או באמצעות אחר.

2.8. ההצטרפות למועדון הינה חינם- ללא תשלום. החברה שומרת על זכותה לגבות ו/או לשנות את החלטתה, כך שתחל לגבות דמי הצטרפות בכל תצורה שהיא (לרבות על בסיס חודשי או שנתי) והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. חבר מועדון שיבחר שלא לשלם את דמי ההצטרפות, תופסק חברותו במועדון ויפקעו זכויותיו.

  1. הטבות ומבצעים לחברי מועדון

 

3.1.  לחבר המועדון תוקנה הנחה שסכומה ייקבע לפי שיקול דעתה של החברה, בסניפים בקניונים בלבד. מובהר כי הנחת מועדון תינתן לחבר המועדון רק אם נרשם כחבר מועדון לפני ביצוע הזמנה ובעת ביצוע ההזמנה הזדהה האורח כחבר מועדון. מובהר כי לא תינתן הנחת מועדון לאחר סיום ביצוע ההזמנה בשום מקרה.

3.2. הנחת המועדון תינתן על מחיר המחירון המפורסם לקהל הרחב התקף בעת הרכישה.

3.5.  חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים אודות קולקציות חדשות, כל זאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.

3.6. מימוש הטבות לחבר מועדון לרבות הנחת מועדון, יתאפשרו ויינתנו לחבר המועדון בלבד, וזאת, כנגד זיהוי חבר המועדון באמצעות מסירת מספר חבר מועדון או כתובת דוא"ל או מספר נייד.

3.7. אין כפל הנחות ומבצעים-  חבר מועדון לא יהא זכאי להנחות נוספות, במידה ויהיו כאלה, במסגרת שיתופי פעולה צרכנים (כגון כרטיסי אשראי, ארגונים, מועדוני חברים שונים וכו') ויידרש לבחור מתווה אחד.

3.8 בנוסף להטבות לכלל חברי המועדון VIP ייהנו גם מהטבת יום הולדת – על פי שיקול דעתו החברה.

3.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולה הבלעדי מעת לעת.

 

 

 

  1. מידע שיווקי ומאגר מידע

4.1.  במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון ומסירתו לחברה, מסכים חבר המועדון לקבל מהחברה דיוור ודברי פרסומות (כגון, מבצעים, הטבות וכו') לרבות באמצעות הודעות בדוא"ל ו/או ב-SMS  ו/או באמצעות עלוני פרסום.

4.2.  חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שהחברה מתכוונת להעביר אליו מידע שיווקי, וזאת באשר למבצעים, הנחות, הטבות, קטלוגים, פרסומים לרבות הצעות לרכישת מוצרים, הזמנות לאירועים ועדכונים שונים. אם חבר המועדון אינו מעוניין בקבלת הודעות מהסוג הנ"ל בכלל או מסוג מסוים הנו מוזמן לשלוח לחברה הודעת סירוב, בכל עת, על ידי הסרה עצמית מרשימת התפוצה באמצעות הקשה על לחצן "הסר" בדוא"ל  ולרבות באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת bursa@thebursa.co.il או השבת SMS "הסר" למסרון  SMS שהתקבל אצלו או באמצעות קישור ייעודי באתר.

4.3.  בהצטרפות למועדון מאשר חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר במהלך חברותו במועדון יישמר וייכלל במאגר המידע של החברה וישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה.

4.4.  ניתן לעיין במדיניות הפרטיות של החברה.

 

  1. ביטול ו/או הפסקת חברות

5.1. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות לכל חבר מועדון (ובפרט למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים כנגד החברה), וכן למי שאמצעי התשלום שלו, לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיו״ב.

5.2.  חבר מועדון אשר פעילותו במועדון הופסקה, יהיה רשאי לחדש חברותו על ידי הגשת בקשה לכך לחברה.

 

  1. הפסקת פעילות המועדון

6.1.החברה תוכל להודיע, בכל דרך וזמן שתמצא לנכון, על הפסקת פעילותו של המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: ״ההודעה״).

  1. שונות

7.1. למען הסר ספק, החברה הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.

7.2.  חבר המועדון מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בכל מקרה של תקלות מחשוב ו/או רשת.

7.3. על חבר המועדון חלה האחריות לדווח לחברה בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים המצויים באתר האינטרנט כגון כתובת מגוריו, דוא"ל, מספר טלפון וכיוב'.

7.4.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההטבות של חבר המועדון ניתנות לשימושו האישי בלבד ואינן מהוות ו/או נחשבות לקניינו של החבר.

7.5.  החברה רשאית בכל שלב להודיע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כי ההטבות שיהיו חברי המועדון זכאים להן לא יהיו בתוקף בסניפים מסוימים מסוימים של החברה או באתר.

7.6.  חבר המועדון הינו האחראי הבלעדי להתעדכן בדבר השינויים בתקנון מפעם לפעם באתר החברה, וכן להתעדכן בהודעות המתפרסמות באתר החברה לחברי מועדון.

7.7. הצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

7.8. על הוראות תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך ידון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד.

 

Back top top